Šis nedēļas atgadījums ar pagasta ziemas dienestu lika man papētīt pagasta budžetu lai noskaidrotu, vai tiešām pagastam nav naudas ceļa uzturēšanas darbiem un kādi tad tie vispār ir…

Šobrīd ieņēmumi ir kritušies ne tikai iedzīvotājiem, bet arī valstij un pašvaldībām. Tā piemēram Ādažu novada budžets no pagājušā gada 7,49 miljoniem latu ir krities par 20% un 2009.gadam budžets ir plānots 5,99 miljoni latu apmērā.

It kā ja paskatās budžeta sadalījumu pa pozīcijām, tad arī samazinājums ir gandrīz visās pozīcijās proporcionāls. Tomēr ja paskatās detalizēti, tad atklājas spēles ar cipariem, lai tikai “tiem kas pie stūres” nebūtu jāsamazina sev atalgojums. Kā vienmēr uzskatāmībai dati no dokumentiem salikti tabulā, lai būtu vieglāk izsekot un salīdzināt ar iepriekšējiem periodiem.

Tiks salīdzināti – 2008. gada plānotais budžets, 2008.gada faktiskais budžets un 2009.gada plānotais budžets

Par Ādažu novada domes budžetu 2008. gadam, 29.01.2008. Nr.1

Par grozījumiem Ādažu novada domes budžetā 2008. gadam, 23.12.2008. Nr.33

Par Ādažu novada domes budžetu 2009. gadam, 24.02.2009. Nr.4

Budžets tabulas veidā (pdf- Budžetu Kopsavilkums)  :

Nr. Sadaļa 2008 projekts 2008 fakts 2009 projekts 2009 pret 2008p
1. Vispārējie valdības dienesti t.sk. 587 000 676 343 566 500 -3%
—pārvalde 515 450 617 143 530 000 3%
—deputāti 68 250 51 700 23 000 -66%
—administratīvā komisija 3 300 7 500 10 000 203%
—vēlēšanu komisija 3 500
1.1. Procentu maksājumi un izlīdzināš. fonds 1 117 940 1 132 657 1 000 995 -10%
—izlīdzināšanas fonds 983 940 983 940 844 795 -14%
—aizņēmumu procentu maksājumi 134 000 148 717 156 200 17%
2. Sabiedriskā kārtība un drošība t.sk. 323 500 333 000 252 000 -22%
—glābšanas dienests 321 000 329 990 250 000 -22%
—policija 1 500 1 720 1 000 -33%
—zemessardze 1 000 1 290 1 000 0%
3. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk. 1 156 300 1 337 806 632 000 -45%
—izdevumi saimniecības daļai 84 000 82 700 55 000 -35%
—izdevumi Būvvaldei 197 500 239 200 187 000 -5%
—izdevumi attīst. un informāc. daļai 169 000 199 900 100 000 -41%
—izdevumi objektu apsaimniekošanai un uzturēšanai, t.sk. 606 000 687 826 280 000 -54%
—Ādažu Namsaimnieks 275 000 246 300 170 000 -38%
—SIA „Ādažu Ūdens” 185 000 129 800 10 000 -95%
—Pašvaldības objektu apsaimniekošana 146 000 311 726 100 000 -32%
—Meliorācija 70 000 8 550 -100%
—Ceļu uzturēšana 15 300 106 500 -100%
—Tūrisms
Izdevumi lauku atbalsta dienestam 14 500 13 200 10 000 -31%
4. Veselība (Ādažu slimnīca) 150 000 66 000 50 000 -67%
5. Atpūta, kultūra, reliģija t.sk. 565 800 513 000 344 000 -39%
—kultūras nams, t.sk. 176 200 158 000 150 000 -15%
– nodrošinājums 174 880 156 680 148 740 -15%
– mērķdotācijas 1 320 1 320 1 260 -5%
—kultūras pasākumi 10 000 21 100 13 600 36%
—bibliotēka 14 300 16 300 11 000 -23%
—sporta pasākumi 73 700 50 500 27 400 -63%
—sporta centrs 281 600 267 100 142 000 -50%
—baznīcas t.sk. 10 000 -100%
– Baltezera baznīca 5 000 -100%
– Garkalnes baznīca 5 000 -100%
6. Izglītība t.sk. 2 919 000 2 895 000 2 459 600 -16%
Pirmskolas izglītības iestāde t.sk. 993 000 952 900 621 054 -37%
—mērķdotācijas 71 881 89 936 87 401 22%
—nodrošinājums 921 119 862 964 533 653 -42%
Kadagas PII 45 600 250 000
Ādažu vidusskola t.sk. 1 410 000 1 368 000 1 279 178 -9%
—mērķdotācijas 639 321 679 725 706 603 11%
—nodrošinājums 715 679 650 626 509 975 -29%
—mācību literatūras iegāde 5 000 3 679 -100%
—dotācija ēdināšanai 6 970 12 600
—Izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai 50 000 27 000 50 000 0%
Ādažu Mākslu un mūzikas skola 300 000 308 000 291 968 -3%
—mērķdotācijas 161 375 173 072 181 968 13%
-nodrošinājums 138 625 134 928 110 000 -21%
ĀBVS 216 000 220 500 17 400 -92%
– savstarpējie norēķini 16 000 19 470 15 000 -6%
—dotācija ēdināšanai 1 030 2 400
– līdzdalības maksājums 200 000 200 000 -100%
7. Sociālā aizsardzība t.sk. 300 000 317 000 270 700 -10%
—Sociālais dienests 271 000 276 900 250 000 -8%
—Nevalstiskās organizācijas 10 000 0%
—Bāriņtiesa 29 000 30 100 20 700 -29%
8. Kredītu pamatsummas atmaksa 212 648 212 648 394 460 85%
9. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 5 000 5 000 5 000 0%
Nodokļi( PVN, DRN) 20 000
KOPĀ 7 337 188 7 488 454 5 995 255 -18%

Budžeta sadalījums galvenajās pozīcijās (pdf- Budžeta sadaļu apjoms %):

2008p % 2008f % 2009p %
Izdevumi kopā 7337188 7488454 5995255
deputāti+administratīvais aparāts 587000 8,0% 676343 9,0% 566500 9,4%
sabiedriskā kārtība un drošība 323500 4,4% 333000 4,4% 252000 4,2%
pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 1156300 15,8% 1337806 17,9% 632000 10,5%
veselība (ādažu slimnīca) 150000 2,0% 66000 0,9% 50000 0,8%
atpūta,kultūra,reliģija 565800 7,7% 513000 6,9% 344000 5,7%
izglītība 2919000 39,8% 2895000 38,7% 2459600 41,0%
soc aizsardzība 300000 4,1% 317000 4,2% 270700 4,5%
kredītu atmaksa+ aizņēmumu procenti 346648 4,7% 361365 4,8% 550660 9,2%
izlīdzināšanas fonds 983940 13,4% 983940 13,1% 844795 14,1%
administrat aparāts pret budžetu bez izlīdz.fonda 9,2% 10,4% 11,1%

Un te mans subjektīvais viedoklis par 2009.gada budžetu:

 1. Domes administratīvā aparāta atalgojums itkā kritis par 14%, bet tā kā 2008.gada 23.decembra !!! budžeta grozījumos atalgojumu fondam pielikti 20% !!! (ko visdrīzāk izmaksāja ZSV prēmijās) tad reāli salīdzinot ar pagājušo gadu darba atalgojuma fondam ir pat pieaugums par 3%. Nav brīnums ka Ādažu domes mājas lapā tā arī nebija nopublicēts 2008.gada lēmums nr. 208 “Par darba samaksu Ādažu novada domē”.
 2. Deputātu atalgojuma samazinājums par vairāk kā 50%. Tātad deputātiem algas pietiks tikai līdz vēlēšanām (?), bet jaunajam deputātu sasaukumam būs jāsāk ar to ka budžetā jāmeklē nauda savām algām. Skaists žests no aizejošajiem deputātiem.
 3. Attīstības komitejas sēdes joprojām notiek tikai reizi mēnesī. Tātad piemaksu par dalību sēdēs palielinām pa kārtu. Tā kā komisijas sastāvs – novada administrācijas vadība, tad atrausts jauks veids kā garantēt sev piemaksas
 4. Būvvaldes kapacitāti palielinām un saglabājam 2008.gada līmenī. Vai tiešām bez vietējās “Gaismas pils” Kultūras nama, kāds pagastā vēl kautko šogad plāno būvēt? Vai varbūt beidzot sāksies darbs ar neskaitāmo pamesto jaunbūvju īpašniekiem,tauvas joslu pārkāpējiem, atlikto būvdarbu neveicējiem?
 5. Šobrīd Ādažu Mākslas un mūzikas skola gadā saņem 300’000LVL plus kultūras nams 150’000LVL. Tā kā novadā būvē Kultūras centru par 6miljoniem latu (kredītā, piesaistot privāto partneri), uz kuru ir plānots pārcelt abas dotās iestādes, tad rodas jautājums kā novada dome plāno atdot kredītu par Kultūras centru, ja pie esošā finansējuma 20 gados kopējie pagasta izdevumi kultūras centram un ĀMM skolai (ieskaitot pedagogu atalgojumu un materiālu iegādi) ir 9miljoni latu, bet kredītā un procentos jāatdod 9,5miljoni.
 6. Meliorācijai piešķirti nulle LVL – vai tiešām pārņemtais Ādažu-Centra polderis neprasa nekādus ieguldījumus vai varbūt tā būs tur mītošo iedzīvotāju problēma, kad teritorija sāks applūst dēļ kāda bebru aizdambēta novadgrāvja, bet tā kā budžetā naudas nebūs tad…
 7. Ceļiem piešķirti nulle LVL – par ceļiem pagastā varētu uzrakstīt atsevišķu rakstu, bet visā visumā vairums ceļu ir uz sabrukšanas robežas un īpaši pēc ziemas prasa intensīvu lāpīšanu. Apvienojumā ar to ka ceļu fonda finansējums samazināts par 50% jāgatavojas, ka ceļi pagastā kļūs galīgi neizbraucami.
 8. Sociālais fonds ir atstāts iepriekšējā gada līmenī – izskatās ka kāds dzīvo optimismā par nodarbinātību starp pagasta iedzīvotājiem. vai varbūt ir plānos atcelt kādu no pabalstiem?
 9. Paldies, ka izglītība ir noteikta par budžeta prioritāti (uzreiz aiz pagasta pārvaldes aparāta)
 10. Paldies, ka vismaz Kadagas bērnu dārzu plānots pabeigt, tātad ir cerība ka no 600 bērnu garās rindas vismaz 150bērni šoruden tiks bērnudārzā.

Vispār interesanti  – cik tiesiski ir 23.decembrī pieņemt budžeta grozījumus palielinot atalgojuma fondu par 20% esošajam gadam (atlikušajām 7 dienām), jo faktiski tas var nozīmēt vienu no šīm divām lietām:

 1. iepriekšējos 11 mēnešos ir bijis darba algu fonda pārtēriņš par 20%, ko vienkārši nākas legalizēt, jo citādi gada pārskatā uzreiz būs redzama nesakritība.
 2. decembrī tika izmaksāti papildus 20% no gada ienākumiem, jeb decembrī tiek izmaksāta trīskārša alga